This is image


Godišnji plan gospodarenja za 2016.

 REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06111, Telefax: 61 09 201
KLASA: UP/I-324-02/15-01/198
URBROJ: 525-13/0545-15-2
Zagreb, 2. prosinca 2015. godine
Ministarstvo poljoprivrede, povodom zahtjeva Saveza Športsko ribolovnih udruga Pisarovina
iz Pisarovine, Trg S. Radića 13, za potvrđivanje godišnjeg plana, na temelju članka 36.
Zakona o slatkovodnom ribarstvu ("Narodne novine", broj 106/2001, 7/2003, 174/2004,
10/2005-ispravak, 49/2005-pročišćeni tekst i 14/2014) i članka 96. Zakona o općem
upravnom postupku („Narodne novine", broj 47/2009) donosi
Savez športsko ribolovnih udruga Pisarovina iz Pisarovine, Trg S. Radića 13, dostavio
je ovom Ministarstvu zahtjev radi potvrđivanja godišnjeg plana za 2016. godinu za ribolovnu
zonu/zone za koje je dobio ribolovno pravo.
Tijekom provedenog postupka, utvrđeno je da godišnji plan za ribolovnu zonu/zone
stručno obrađuje i sadržava sve elemente propisane odredbama članka 35. stavka 3. Zakona o
slatkovodnom ribarstvu i gospodarske osnove, te se godišnji plan potvrđuje.
SŠRU Pisarovina, kao ovlašteniku ribolovnog prava, godišnji plan za 2016. godinu
vrijedi za ribolovnu zonu/zone za koje je dobio ribolovno pravo.
Temeljem iznesenog riješeno je kao u izreci ovog rješenja.
Upravna pristojba u iznosu 170,00 kuna sukladno Tarifi upravnih pristojbi, tarifni broj
1. i 49. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine", broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97,
68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005,
153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 80/2013,
40/2014, 69/2014, 87/2014 i 94/2014) uplaćena je na račun Državnog proračuna Republike
Hrvatske.
Naputak o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
RJEŠENJE
Potvrđuje se godišnji plan SŠRU Pisarovina iz Pisarovine za 2016. godinu

 

 

Izborna skupština 2015.

         

Pisarovina

21.06.2015.      

 

 

ZAPISNIK  SA  SJEDNICE

REDOVNE IZBORNE  SKUPŠTINE SŠRU PISAROVINA

 

d /1. Pongrac pozdravljam sve prisutne i otvaram redovnu izborni skupštinu SŠRU

Pisarovina i predlažem slijedeći dnevni red:

 

 

 1.  Otvaranje skupštine

  2.   Izbor radnih tijela

  a.   3 člana verifikacijske komisije

  b.   Zapisničara

  c.   2 ovjerovitelja zapisnika

  3    Izbor radnog predsjedništva

  4.   Izvješće verifikacijske komisije

  5.   Izvješća  za 2014. g.

  a.   O radu SŠRU  u 2014. g.

  b.   Blagajničko izvješće

  c.   Nadzornog odbora

  d.   Ribo čuvarske službe

  6.   Rasprava o izvješćima i usvajanje istih

  7.   Razrješnica tijelima SŠRU Pisarovina i njihovim članovima

  8.   Izbor članova Upravnog odbora

  9 .  Izbor predsjednika i dopredsjednika

10.   Izbor članova Nadzornog odbora

11.  Prijedlog izmjena i dopuna statuta (usklađivanje s novim zakonom o udrugama)

12.  Prijedlog za izbor likvidatora

13.  Odluka o prihvaćanju statuta

14.  Prijedlog plana rada za 2015.g

14.  Prijedlog financijskog plana za 2015. g

15.  Razno

 

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno

 

ad /2. Izbor  radnih tijela :

 

 jednoglasno  su izabrani  Hečimović  Ivan  i  Kralj                     Davorin

          Izvješće  verifikacijske komisije nakon pregledanih  prijavnih kartona :

          Na  Izbornoj  skupštini s valjanim prijavnim  kartonima prisutni su :

          6 člana  ŠRD Smuđ  (3 člana upravnog odbora + 3 predstavnika po broju članova , 78 )

          6 člana  ŠRU SREDIČKO (3 člana upravnog odbora + 3 predstavnika po broju članova,           75)

           2   člana  ŠRU SOM Pisarovina.

         Skupštini prisustvuje 14 od 15 mogućih članova, što je dostatno da se donose            pravovaljane odluke.

 

ad/3. Izbor radnog predsjedništva :  Predloženi su , Đuro Pongrac , Ivan Tatar , Mirko Sobota

          Radno predsjedništvo je jednoglasno  potvrđeno.

ad/4.. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika        zapisničar , Mirko Sobota .

           Predloženi su i ovjerovitelji , Davorko Kovačević i Davorin Kralj

           Svi su jednoglasno  potvrđen

 

Skupština potvrđuje jednoglasno predložene kandidate za Upravni odbor SŠRU            Pisarovina

            i 43. dodaje se članak 45 kojim

            se reguliraju dužnosti i ovlasti likvidatora.

            Mijenja se članak 45 koji sada glasi:

U slučaju prestanka rada Saveza imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi ili ustanovi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, a o čemu će odlučiti skupština.

 

ad/5. Rasprava o izvješčima:

     

         Sobota  odgovara  da su zapisnici sa sjednica Županijskog saveza u arhivi i uvjek se           mogu dobiti

          na uvid službenim predstavnicima ŠRD Smuđ . Sve dokumente (zapisnike ) Upravnog           odbora

          dobivaju  članovi UO-a ŠRD Smuđ  i oni su dužni to prenijeti  svom društvu.

 

 

 

 

          Pongrac: Od sada pa na dalje svi zapisnici, i ostali dokumenti  sa Županijaskog saveza,          SŠRU Pisarovina slati će se preporučeno, povratnicom, predsjednicima udruga, i          članovima upravnog odbora.

 

          Galunić  odgovara Rađenoviću da su svi troškovi ribočuvarske službe za benzin riješeni           za prošlu godinu i da je voditelj ribočuvarske službe odgovoran za rad službe                   Upravnom odboru

         

 

 

 

   ad/6.Razrješnica tijelima saveza

          Predsjednik Pongrac se zahvaljuje dosadašnjem vodstvu SŠRU Pisarovina  i traži              razrješenje  tijela Skupštine zbog isteka  mandata što je jednoglasno potvrđeno.

 

 

ad/7. Za članove Upravnog odbora članice predlažu slijedeće kandidate:

          

           ŠRU Sredičko predlaže : Davorin Kralj  , Milan Subotić , Mirko Sobota 

           i zamjene Tomo Galunić , Krešimir Herceg, Tomislav Tomasović

 

           ŠRD Smuđ : Ivan Hečimović , Ivan  Tatar-Ruban , Vlado Juha , zamjene :

           Viktor Grabar , Tomislav    Stepić  , Kristijan Čuljko

          

          

           ŠRU Som : Davorko Kovačević , Antun Nosek, Đuro Pongrac

 

           Skupština potvrđuje jednoglasno predložene kandidate za Upravni odbor SŠRU            Pisarovina

            i 43. dodaje se članak 45 kojim

            se reguliraju dužnosti i ovlasti likvidatora.

            Mijenja se članak 45 koji sada glasi:

U slučaju prestanka rada Saveza imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi ili ustanovi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, a o čemu će odlučiti skupština.

 

 

            

ad/12. Za likvidatora SŠRU Pisarovina

predsjednik Pongrac je predložio  g. Milana Subotića.

Prijedlog je prihvaćen s 13 glasova za i 1 protiv.

 

 

ad/13. Plan rada za 2015. godinu

             je prihvaćen  uz napomenu da Upravni odbor  što prije   ustanovi sve komisije              koje će preuzeti obveze i  realizaciju  predloženog plana rada u 2015 godini.

             

 

ad/14. Financijski plan za 2015 godinu

 Prihvaćen uz nadopunu da se u plan ugradi nadoknada predsjedniku               Pongracu  za troškove  u protekle dvije godine ( telefon ,  izrada „Mala škola                     ribolova“ , benzin ) . Iznos će predložiti Upravni odbor na prvom  sastanku.

             U financijski  plan treba staviti  i sredstva  za ŠRU Sredičko   i ŠRU Som    po krivom               obračunu povrata iz proteklih  razdoblja.     

                                                                                                            

  ad/16. Razno:

 

Sobota čita pismo namjere  upućeno  načelniku Općine Pisarovina gosp. Kovačiću

        <

Nastavi